Witamy w naszym sklepie!

Szukaj

Regulamin

Wstęp

Sprzedaż odzieży za pośrednictwem sklepu internetowego okee.com.pl realizuje Halina Szydłowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Halina Szydłowska krawiectwo i bieliźniarstwo z siedzibą w Kazimierzu (95-083), ul. Kilińskiego 4, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługujący się numerem NIP: 831-000-14-46, REGON: 730097862.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail okee.pracownia@gmail.com

§ 1: Definicje

Konsument/ Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sklep – sklep internetowy okee.com.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.okee.com.pl
Sprzedawca –  podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar – towar oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępny w Sklepie
Cena – cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, wyrażona w złotych polskich, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru.
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 2: Postanowienia wprowadzające

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą.
Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3: Składanie zamówienia

W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
1) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”,
2) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Zamawiam”,
3) wypełnić pola dotyczące dostawy i płatności, 
Z chwilą złożenia zamówienia (kliknięcia w przycisk “Zamawiam”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem

§ 4: Formy dostawy i metody płatności

Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy produktów objętych zamówieniem:
1) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD w obrębie Polski – koszt 15 zł, orientacyjny czas dostawy 24 godziny od chwili realizacji zamówienia

2) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD w obrębie krajów Unii Europejskiej– koszt 60 zł, orientacyjny czas dostawy 24 godziny od chwili realizacji zamówienia

3)) dostawa za pośrednictwem serwisu „Paczkomaty In Post” w obrębie Polski koszt 13,50 zł

Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1) szybki przelew za pośrednictwem serwisu Blue Media S.A. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

2) Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

 
§ 5: Realizacja zamówienia


Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.

§ 6: Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy, załączając formularz do paczki ze zwracanym towarem. 

POBIERZ FORMULARZ ZWROTU: FORMULARZ ZWROTU

Do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu towaru.
Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym towarem, Klientowi, nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru umowy. 
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził prośbę o inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

Dokonanie zwrotu na inne konto podane przez klienta, klient zobowiązuje się, że podane konto należy do klienta, czyli osoby, która dokonała płatności za zamówienie.


Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Towar zwracany nie może nosić śladów użytkowania.

Towar należy odesłać na adres
Kazimierz ul. Kilińskiego 4, 95-083 wraz z wypełnionym formularzem zwrotu.

Towar personalizowany nie podlega zwrotowi. Personalizacja oznacza KAŻDĄ nanoszoną zmianę tj. skracanie, zmiana wymiarów lub kroju. Towar szyty na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi. Czas oczekiwania na towar szyty na induwidualne zamówienie wynosi do 3 tygodni.


§ 7: Wymiana towaru

Klient ma prawo do wymiany towaru na inny produkt. Towar należy odesłać na adres
Kazimierz ul. Kilińskiego 4, 95-083 , +48 698 493 760 wraz z wypełnionym formularzem wymiany.

POBIERZ FORMULARZ WYMIANY: FORMULARZ WYMIANY 

Koszt odesłania przesyłki do sklepu pozostaje po stronie klienta. Koszt przesyłki z wymienionym towarem do klienta ponosi Sklep- dotyczy zakupów na terenie Polski.

W przypadku zakupów dokonanych poza terytorium Polski koszty wymiany pozostaja w całości po stronie klienta.

Towar wymieniany nie może nosić śladów użytkowania.

Towar personalizowany nie podlega wymianie. Personalizacja oznacza KAŻDĄ nanoszoną zmianę tj. skracanie, zmiana wymiarów lub kroju. Towar szyty na indywidualne zamówienie nie podlega wymianie.

§ 8: Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).


§ 9: Reklamacje


W przypadku dostarczenia przez sprzedającego wadliwego towaru, kupujący ma prawo do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia oraz posiadanie dowodu zakupu wydanego przez sklep. Klientowi przysługuje prawo do: obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sprzedającego w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wypełnionym formularzem reklamacji

POBIERZ FORMULARZ REKLAMACJI: FORMULARZ REKLAMACJI

Reklamację należy zgłosić mailowo na adres okee.pracownia@gmail.com

Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep uzgodni z klientem naprawę usterki, jeśli usterka kwalifikuje się do naprawy, wymianę na inny produkt lub zwrot kosztów. Wadliwy produkt odbierany jest od klienta przez sklep za pośrednictwem kuriera DPD. Sklep umawia kuriera w ustalonym terminie w celu odbioru przesyłki od kupującego.

§ 10: Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.


§ 11: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
2) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
Konsument
może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 12: RODO


Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Halina Szydłowska krawiectwo – bieliźniarstwo
Kazimierz ul. Kilińskiego 4, 95-083, tel: pracownia.okee@gmail.com
NIP 831-000-14-46
REGON 730097862 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:


• zawarcia umów kupna, sprzedaży towarów oferowanych przez Halina Szydłowska krawiectwo – bieliźniarstwo za pośrednictwem sklepu internetowego okee.com.pl
• wykonania obowiązków prawnych administratora danych takich jak wystawianie faktur i innych dokumentów księgowych oraz ich przechowywanie
• rozpatrywania reklamacji i zwrotów
• ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
• marketingu bezpośredniego,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej,
• tworzenia zestawień, analiz i statystyk
• wsparcia technicznego, 
• rozliczeń finansowych,


Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy kurierskie oraz firmy obsługujące płatności.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.


Posiadają Państwo prawo do: 


• dostępu do danych osobowych; 
• edytowania danych osobowych,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie
• przenoszenia danych osobowych lub cofnięcia zgody

Mogą Państwo skorzystać z przysługujących praw kontaktując się z administratorem przez formularz kontaktowy: http://okee.com.pl/strona/kontakt
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wykonania umowy, sprzedaży. W przypadku niepodania danych osobowych wykonanie umowy, sprzedaży nie będzie realizowane.
Przetwarzanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§ 13: Postanowienia końcowe

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.


konsument"xtagendz


konsument"xtagendz


konsument"xtagendz


konsument"xtagendz


konsument"xtagendz


konsument"xtagendz

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów