Promocje
Bluza bomberka - Meadow Clover
Bluza bomberka - Meadow Clover

199,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 224,25 zł
Spódnica Mini - Golden Hour
Spódnica Mini - Golden Hour

149,00 zł

Cena regularna: 179,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
Spodnie dresowe - Rosy Sunset
Spodnie dresowe - Rosy Sunset

239,00 zł

Cena regularna: 269,00 zł

Najniższa cena: 249,00 zł
Sukienka mini rękaw klosz - Flowers in the dark
Sukienka mini rękaw klosz - Flowers in the dark

189,50 zł

Cena regularna: 379,00 zł

Najniższa cena: 189,50 zł
Bluza ze sznurkiem - Night garden
Bluza ze sznurkiem - Night garden

199,00 zł

Cena regularna: 249,00 zł

Najniższa cena: 199,00 zł
T-shirt - Jungle
T-shirt - Jungle

99,00 zł

Cena regularna: 129,00 zł

Najniższa cena: 129,00 zł
Kurtka Zimowa - Orange Dragonfly
Kurtka Zimowa - Orange Dragonfly

649,00 zł

Cena regularna: 699,00 zł

Najniższa cena: 549,00 zł
Szorty - Żuki w Ogrodzie
Szorty - Żuki w Ogrodzie

114,50 zł

Cena regularna: 229,00 zł

Najniższa cena: 114,50 zł
Sukienka z dekoltem w łódkę do kolanka- Little Dream
Sukienka z dekoltem w łódkę do kolanka- Little Dream

179,50 zł

Cena regularna: 359,00 zł

Najniższa cena: 179,50 zł
Bluza długa - Orange Bliss
Bluza długa - Orange Bliss

309,00 zł

Cena regularna: 359,00 zł

Najniższa cena: 329,00 zł
Bluza bomberka - Romantic Iris
Bluza bomberka - Romantic Iris

199,00 zł

Cena regularna: 299,00 zł

Najniższa cena: 224,25 zł
Spódnica Mini - Autumn Vibes
Spódnica Mini - Autumn Vibes

149,00 zł

Cena regularna: 179,00 zł

Najniższa cena: 159,00 zł
Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin akcji "Akcja Niespodzianka"

Regulamin Akcji Niespodzianki z dnia 10.08.23

 

 • Postanowienia ogólne
 1. Akcja będzie prowadzona pod nazwą “Akcja Niespodzianka”
 2. Organizatorem  akcji są Marlena Szydłowska i Halina Szydłowska, przedsiębiorcy i wspólnicy spółki cywilnej, prowadzący działalność gospodarczą w formie s.c. pod nazwą OKEE MARLENA SZYDŁOWSKA I HALINA SZYDŁOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7312078033, REGON: 523079293, stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Kilińskiego 4, 95-083 Kazimierz, zwane dalej „Organizatorami”.
 3. Akcja finansowana jest ze środków własnych Organizatora.
 4. Organizator oświadcza, że akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą, przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815).
 5. Akcja jest prowadzona na stronie internetowej https://okee.com.pl/, a informacje na temat akcji są przekazywane głównie za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook pod adresem https://www.facebook.com/okee.pracownia (dalej “Facebook”) oraz Instagram pod adresem https://www.instagram.com/okee.com.pl/ (dalej “Instagram”).
 6. Akcja nie jest zarządzana, administrowana, wspierana ani stowarzyszona z portalem społecznościowym Facebook ani Instagram. Niniejsze serwisy są w pełni zwolnione z odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Akcji..
 7. Akcja trwa wyłącznie w dniu 10.08.23 od godziny 9 do godziny 23:59.
 8. Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Zasady akcji
 1. Uczestnikiem akcji (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będąca konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego.
 2. Podczas okresu obowiązywania akcji nagradzane są wszystkie zamówienia, które zawierają co najmniej jeden produkt objęty akcją, a nagrodą jest voucher ze zniżką -50zł na kolekcję jesienną/zimową. Voucher będzie zawierał indywidualny kod i będzie ważny od 1 września do 31 grudnia.

 

 

 1. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnych danych osobistych. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i brania udziału w Akcji w imieniu osób trzecich, za pośrednictwem ich kont. Organizatorzy zastrzegają, że w takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji i odmowy przyznania mu nagrody w Akcji.
 2. Na każdego uczestnika akcji przypada jedna nagroda. Niedopuszczalne jest rozdzielanie zamówień w celu uzyskania więcej niż jednej nagrody. Organizatorzy zastrzegają, że w takich przypadkach Organizatorom przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji i odmowy przyznania mu nagrody w Akcji.
 3. W przypadku zwrotu zamówienia, w ramach którego Uczestnik otrzymał nagrodę, Uczestnik jest zobowiązany do zwrócenia nagrody.

 

 • Nagrody

W ramach akcji przewidziana jest następująca nagroda:

W ramach każdego zamówienia, które zawiera co najmniej jeden z produktów objętych akcją niespodzianką, nagrodą jest fizyczny voucher ze zniżką -50zł na kolekcję jesienną/zimową. Voucher będzie zawierał indywidualny kod i będzie ważny od 1 września do 31 grudnia.

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 128,1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981).

 

 • Dodatkowe warunki akcji

 

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest przekazanie danych niezbędnych do jej wydania  i  odprowadzenia podatku.
 2. Podanie przez uczestnika akcji nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.
 3. Nagrodzony Uczestnik Akcji nie może wymienić vouchera na równowartość w gotówce ani zamieniać ich na inne nagrody.

 

 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Organizator.
 2. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne, aby wziąć udział w Akcji.
 3. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię, nazwisko, adres, adres e - mail oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie, opracowywanie i publikacja (odpowiedzi wraz z danymi autorów) na stronie  https://okee.com.pl/ oraz na mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Organizator przetwarzać będzie dane osobowe Uczestników Akcji w celu organizacji i przeprowadzenia akcji, prawidłowego przekazania nagrody, rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zdobywców nagród dla celów wynikających z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 5. Dane osobowe Uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji oraz rozpatrzenia reklamacji tj. nie dłużej niż przez rok od dnia zakończenia Akcji, a dane osobowe Uczestników nagrodzonych przez okres niezbędny do prawidłowego przekazania nagrody oraz wynikający z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 6. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującymi z Organizatorem w celu przeprowadzenia akcji, w szczególności w związku z wydaniem nagród.
 7. Podstawą prawną przetwarzania danych w wyniku zgłoszenia i uczestnictwa w akcji jest:
 • zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • konieczność skontaktowania się z wybranymi Uczestnikami w celu skutecznego wydania nagrody na wskazany przez nagrodzonych Uczestników adres oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z Akcją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci weryfikacji tożsamości (osoby, która bierze udział w Akcji), umożliwienie wzięcia w nim udziału, ustalania i dochodzenia roszczeń prawnych, ochrony interesów Organizatorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

 

 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Uczestnik może zażądać dostępu do swoich danych – usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: pracownia.okee@gmail.com. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w zakresie danych osobowych Uczestnika. W przypadku braku powiadomienia Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z tego faktu, a w szczególności za brak możliwości wydania nagrody.

 

 • Reklamacje
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji mogą być składane od dnia rozpoczęcia Akcji do 30 dni po zakończeniu Akcji.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja - Akcja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 1. imię, nazwisko i dokładny adres osoby reklamującej, adres e-mail i nr telefonu
 2. dokładny opis i powód reklamacji.

 

      4.Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie oraz niespełniające wymagań, określonych w ust. 3 powyżej nie podlegają rozpoznaniu.

 1. Organizatorzy rozpatrzą reklamację i powiadomią osobę składającą reklamację o decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania listem poleconym na adres podany w reklamacji.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Treść regulaminu Akcji jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.okee.com.pl.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu oraz okresu obowiązywania Akcji bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora www.okee.com.pl/.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Akcją będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium